PRIVACYVERKLARING
VAKKRACHT
LOGGERWEG 5
8042 PG ZWOLLE
NEDERLAND
VAKKRACHT.NL
INFO@VAKKRACHT.NL

 1. ALGEMEEN
  A. Privacy
  i. Vakkracht neemt uw privacy serieus. Wij verwerken persoonsgegevens over u
  wanneer u gebruik maakt van onze website, van onze diensten of omdat u deze
  gegevens zelf aan ons verstrekt.
  ii. Wij verwerken de gegevens die u aan ons heeft verstrekt op een uiterstzorgvuldige
  manier. Deze privacyverklaring geeft u een helder overzicht van welke
  persoonsgegevens wij verwerken, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en
  waarom wij deze verzamelen.
  iii. In de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is Vakkracht in deze
  een zogeheten verantwoordelijke.
 2. EEN OVERZICHT VAN DE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ
  VERWERKEN
  A. Van u als websitebezoeker
  i. Naam
  ii. Adresgegevens
  iii. E-mail
  iv. Telefoon
  v. Persoonsgegevens die u verstrekt door het uploaden van uw CV
  vi. Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bij het contact
  vii. Locatiegegevens
  viii. Gegevens over uw activiteiten op onze website
  ix. IP-adres
  x. Internetbrowser en apparaat type
 3. BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS
  DIE WIJ VERWERKEN
  A. Minderjarige
  i. Onze website en dienstverlening heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
  websitebezoekers die jongerzijn dan 16 jaar, met als uitzondering schriftelijke
  toestemming van ouders of voogd. Vakkracht kan niet controleren of een bezoeker
  ouder dan 16 jaaris, daarom raden wij ouders aan betrokken te zijn bij de online
  activiteiten van hun kinderen. Zo kunnen we samen voorkomen dat er gegevens over
  kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
  B. Neem contact op bij het vermoeden van een fout
  i. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder de hiervoor genoemde toestemming
  persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact
  met ons op via info@vakkracht.nl. Wij zullen deze informatie dan onmiddellijk
  verwijderen.
 4. WAAROM EN HOELANG WE GEGEVENS NODIG HEBBEN
  A. Vakkracht verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
  i. U te kunnen e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  ii. U de mogelijkheid te geven om via de website te solliciteren op een vacature;
  iii. U desgevraagd informatie toe te sturen naar aanleiding van het contactformulier en
  tot slot;
  iv. Uw gedrag op de website te analyseren om daarmee onze website te verbeteren en
  deze af te stemmen op uw voorkeuren.
  B. Bewaartermijnen
  i. Vakkrachtzal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om
  de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wenst u informatie
  over onze bewaartermijnen in uw specifieke geval neem dan contact op via:
  info@vakkracht.nl
 5. VERWERKINGEN DOOR DERDEN
  i. Naast de eventueel door ons gebruikte cookies, zoals is opgenomen in onze
  cookieverklaring, delen wij de gegevens die we op deze website van u verzamelen met
  de volgende derde partijen:
  a. We maken gebruik van het werving portaal van Flexhub, zij hebben inzicht in
  deze gegevens. Flexhub maakt gebruik van beveiligde verbindingen, zodat
  verzamelde gegevens op een veilige manier worden verwerkt.
  ii. Met de bovenstaande verwerker hebben wij goede afspraken gemaakt. Wij dwingen
  deze derde ertoe om minimaal hetzelfde niveau van beveiliging van de
  persoonsgegevens te hanteren als dat wij als verwerkingsverantwoordelijke u bieden.
 6. UW WEBSITEBEZOEK IN KAART
  A. Cookies
  i. Vakkracht maakt gebruik van cookies. Er bestaan verschillende soorten:
  a. Functionele cookies: Ditzijn cookies met een puurtechnische functionaliteit.
  Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt; zo kunnen bijvoorbeeld
  uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Ook kunnen wij hiermee onze
  website en onze dienstverlening via de website optimaliseren.
  b. Analytische cookies van derden: Deze cookies kunnen uw surfgedrag bijhouden.
  Deze cookies worden geplaatst wanneer er gebruikt wordt gemaakt van
  analytische dienstverleners, zoals bijvoorbeeld Google Analytics.
  c. Tracking cookies: Deze cookies worden door een externe partij geplaatst. Door
  het lezen van de cookies herkent de adverteerder u bij een bezoek aan een site
  waarbij hij eveneens is betrokken. Als u verdersurft, kunnen gepersonaliseerde
  advertenties worden getoond. Deze cookies kunnen ook uw surfgedrag
  bijhouden waardoor een zeerspecifiek profiel door deze partijen kan worden
  opgebouwd. Dit profiel kan zo gedetailleerd zijn dat ersprake is van een
  persoonsgegeven.
  B. Wat als u niet van cookies houdt
  i. Uw cookie instellingen zijn bij uw eerste bezoek aan onze website door uzelf
  ingesteld. Alle niet functionele cookies zijn percategorie te weigeren. Plaatsing van
  cookies, anders dan functionele of anonieme, analytische cookies, vindt alleen plaats
  na een actieve handeling door u als bezoeker. U kunt uw instellingen op ieder moment
  wijzigen via onze website.
 7. GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
  A. Uw rechten
  i. U heeft het recht om:
  a. uw persoonsgegevens in te zien;
  b. een verzoek tot correctie van gegevens in te dienen;
  c. een verzoek te doen minder gegevens door ons te laten verwerken;
  d. verwijdering van uw gegevens aan te vragen;
  e. uw gegevens te laten overdragen aan iemand anders;
  f. een klacht in te dienen zoals verderis beschreven in artikel 8.
  ii. Mocht u vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking van Vakkracht hebben,
  stuur dan een verzoek naarinfo@vakkracht.nl
  iii. Vakkracht wil erzeker van zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan. Daarom
  vragen wij u vriendelijk om, tezamen met uw verzoek tot inzage, correctie of
  verwijdering, een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van
  uw privacy verzoekt Vakkracht u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine
  readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
  Burgerservicenummer(BSN) zwart te maken.
  iv. Vakkrachtzal zo snel mogelijk, maarin ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek
  reageren.
 8. KLACHTRECHT
  A. Interne behandeling
  i. Wanneer u klachten heeft over de wijze van verwerking van (persoons)gegevens dan
  helpt Vakkracht u graag om deze in onderling overleg uit de wereld te helpen. Richt
  uw klacht voor behandeling in eerste instantie tot info@vakkracht.nl.
  B. Autoriteit Persoonsgegevens
  i. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u het recht om
  een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen
  van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoorcontact opnemen met de Autoriteit
  Persoonsgegevens. Meerinformatie over uw klachtrecht vindt u via:
  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-overgebruik-persoonsgegevens
 9. BEVEILIGING VAN COMMUNICATIE DOOR SSL –
  ENCRYPTIE
  A. SSL
  i. Om u als websitebezoekerte beschermen gebruikt Vakkracht veilige
  coderingstechnologieën. Met SSL (Secure Socket Layer) worden uw persoonlijke
  gegevens versleuteld gebruikt op onze site (voor derden dus nietzichtbaar). Zo kunt u
  erzeker van zijn dat uw gegevens alleen voor u en onze serverzichtbaarzullen zijn.
  B. Hoe herkent u de beveiliging?
  i. Bij alle onderdelen van onze site waar uw gegevens gebruikt worden, zoals bij het
  invullen van het contactformulier, gebruiken wij SSL-encryptie. U kunt ditzelf
  controleren en herkennen. Wanneer u op een versleuteld gedeelte van onze site bent,
  ziet u een slotsymbool rechtsonder of linksboven in uw browser verschijnen.
  Daarnaast verandert ook de URL van http:// in https:// wat ook aangeeft dat de
  pagina beveiligd is.
 10. BEVEILIGING EN VERSIE
  A. Wij nemen het echtserieus
  i. Vakkracht neemt de bescherming van uw gegevens erg serieus en neemt daarom
  passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
  openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw
  gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan
  direct contact met ons op via info@vakkracht.nl.
  B. Versie
  i. De huidige versie is 20220826
 11. VRAGEN
  A. Contactpersoon
  i. Vakkracht heeft iemand aangesteld als verantwoordelijke op het gebied van de AVG.
  Heeft u opmerkingen naar aanleiding van deze privacyverklaring of heeft u algemene
  vragen omtrent de AVG, dan kunt u contact opnemen via info@vakkracht.nl